ชั่วกะพริบตา

ใสเม็ดฝนค้างใบข้าว
ใบข้าวในดงหญ้า
หญ้าในแปลงนา
นาในท่งน้อย
ท่งน้อยในท่งนาห้วย
ท่งนาห้วยในแผ่นดินต่อห้วยและแม่น้ำมูล
แม่น้ำต่อแม่น้ำของ
แม่น้ำของต่อทะเลหลวง

ความคิดอ่าน
อ่านคำคิด
พยัญชนะเป็นมะเร็ง
สระเป็นโควิด
วรรณยุกต์อยู่ในเมรุออกควัน.

ทางหอม | 1 สิงหา 2563

By SaimingSainan

คำเขียนคน คนขายคำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: